Nano Technology

วิจัยและพัฒนา โดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.

Encapsultion Technology
เริ่มต้นจากการวิจัยสูตรต้นตำรับของ น้ำมันหอมระเหยไพลและขมิ้นชันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ รวมกับน้ำมันหอมระเหยอื่นที่มีคุณสมบัติเข้ากันได้ เพื่อได้สูตรน้ำมันหอมระเหยไพล ที่ดีที่สุด Active ingredient =>>>> นำเข้าเครื่องโดยเป็นเทคโนโลยีผลิตเครื่องนาโนสากล จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ จะมีการผสมสูตรนาโนเพื่อกักเก็บสารสำคัญที่ได้อนุภาคเล็กของสูตรน้ำมันหอมละเหยไพล Carrier/ Shell =>>>> เมื่อผ่านเครื่องทำนาโนเทคโนโลยีแล้วก็จะได้ อนุภาคนาโนที่มีขนาดเล็กมาก เรียกว่า อนุภาคนาโนที่สารกักเก็บสารสำคัญ Encapsulated psrtioles
เทคโนโลยีระบบนำส่งทางผิวหนัง (Topical Delivery System)
การขึ้นสูตรการนำพาอนุภาคนาโนที่เก็บกักสารสำคัญ ในรูปแบบครีมและสเปร์ย ทำให้นำส่งถึงกล้ามเนื้อชั้นใน ตามหมายเลข 2 ที่ได้มีการเปรียบเทียบการทำงาน