Consultation E-Service

เตรียมความเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสุขภาพ อย.

การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ให้ผู้บริโภคมั่นใจ ทาง KANN ได้รับการให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ตรงตาม อย. กำหนด และมีความพร้อมที่จะขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสุขภาพ ของทาง อย. จะเป็นผู้รับรองอย่างถูกต้อง…

https://www.fda.moph.go.th/sites/oss/SitePages/ContentViewNews.aspx?IDitem=%2057